НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

ХОЁР. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ГУРАВ. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАА

ДӨРӨВ. ГИШҮҮНЧЛЭЛ

ТАВ. ЗАХИАЛГА

ЗУРГАА. ҮНЭ, ТӨЛБӨР ТООЦОО

ДОЛОО. ХҮРГЭЛТ

НАЙМ. БАРАА БУЦААЛТ

ЕС. ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОГСООХ